POLISH VERSIONHome | Introduction | Download e-book | Conference 2001 | Special thanks | The note of law | Contact
Articles: Poland | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartowicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Articles --> Ziemia Kwidzyńska

MATERIAŁY NA KTÓRYCH OPARTO OPRACOWANIE¬ródła niepublikowane opisowe
1. M±towskie Pastwiska 30, dom robotniczy, KEZAIB, oprac. A. Walczak, T. Okoniewska, M. Kosicki, Toruń 1992, mps w zbiorach Działu Architektury i Parków Etnograficznych MET.
2. M±towskie Pastwiska 30, zagroda w kształcie litery L, KEZAIB, oprac. A. Walczak, T. Okoniewska, M. Kosicki, Toruń 1992, mps w zbiorach Działu Architektury i Parków Etnograficznych MET.
3. Prarat M., Inwentaryzacja pomiarowo - rysunkowa domu robotniczego w zagrodzie M±towskie Pastwiska 30, gm. Ryjewo. Rekonstrukcja domu robotniczego w zagrodzie M±towskie Pastwiska 30, gm. Ryjewo, Toruń 2009, mps w zbiorach Działu Architektury i Parków Etnograficznych MET.
4. M. Prarat, Wiejska architektura drewniana na Nizinie Sartowicko-Nowskiej w latach 1772-1920 i jej problematyka konserwatorska, praca magisterska napisana w Zakładzie Konserwatorstwa UMK w Toruniu pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Arszyńskiego, mps, t.1-3, Toruń 2006.

¬ródła niepublikowane ikonograficzne
1. Zdjęcie zagrody z Żuław Wi¶lanych, Marienburg-Archiv Hamburg
2. M±towskie Pastwiska 30, dom dla robotników, fot. R. Tubaja, MET, sygn. II-197-82
3. Drzwi wej¶ciowe w zagrodzie M±towskie Pastwiska 30, fot. M. Kosicki, MET, sygn.I-512-92
4. Okno w zagrodzie M±towskie Pastwiska 30, fot. M. Kosicki, MET, sygn. I-513-92
5. Okno w zagrodzie M±towskie Pastwiska 30, fot. M. Kosicki, MET, sygn. I-554-92
6. Okno w zagrodzie M±towskie Pastwiska 30, fot. M. Kosicki, MET, sygn. I-520-92
7. Okno w zagrodzie M±towskie Pastwiska 30, fot. M. Kosicki, MET, sygn.I-518-92
8. Pompa w oborze zagrody M±towskie Pastwiska 30, fot. M. Kosicki, MET, sygn. I- 563-92
9. Podłoga sieni w zagrodzie M±towskie Pastwiska 30, fot. M. Kosicki, MET, sygn. I-555-92


¬ródła niepublikowane kartograficzne
1. L. Schroetter, Historisch geographisher Atlas des Preußenlandes, Berlin 1809, Section XV.
2. Topographische Karte, Rehhof, 1913 r.
3. Topographische Karte, Marienwerder, 1906 r.
4. Topographische Karte, Neuenburg, 1909 r.
5. Topographische Karte, Gnojau, 1913 r.
6. Topographische Karte, Pelplin, 1910 r.
7. Topographische Karte, Wernersdorf, 1913 r.
8. Topographische Karte, Münsterwalde, 1913 r.
9. Topographische Karte, Garnsee, 1934 r.

¬ródła publikowane
1. Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961.
2. Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1570, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1962.
3. Lustracja województw Prus Królewskich 1624, z fragmentami lustracji 1615 r., wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1967.
4. Lustracja województw Prus Królewskich 1765, Fontes 92, TNT, wyd. J. Dygała, t. 1, Toruń 2003, cz. 2.
5. Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, wyd. J. Paczkowski, Fontes 32, TNT, Toruń 1938.
6. Lustracja województwa pomorskiego 1565, wyd. S. Choszowski, Gdańsk 1961.

Literatura

1. Architektura i urbanistyka Kwidzyna i okolic (Informator wystawy), Kwidzyn 2001
2. Barganowski A., Michalik H., Przewodnik po Powi¶lu. Powiat Kwidzyński, Kwidzyn 2007.
3. Bertram H., La Baume W., Kloeppel O., Das Weichsel-Nogat-Delta Beiträge zum Geschichte seiner landwirtschlaflichen Entwicklung, vorgeschichtlichen Besiedlung und bäuerliche Haus-und Hofanlage, Danzig 1924
4. Biskup M., A. Tomczak, Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI w., Rocznik TNT, R. 58, 1955, z. 1.
5. Biskup M., Tomczak A., Rozmieszczenie własno¶ci ziemskiej województwa chełmińskiego i malborskiego drugiej połowie XVI w., Rocznik TNT, Toruń 1957, z. 2.
6. Chudziak W., Zasiedlenie strefy chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym ¶redniowieczu (VII-XI wiek), Toruń 1996.
7. Ciesielska K., Osadnictwo "olęderskie" w Prusach Królewskich na Kujawach w ¶wietle kontraktów osadniczych, "Studia i Materiały z dziejów Wielkopolski i Pomorza", t. 4, 1958, s. 219-256
8. Der Kreis Marienwerder, Hamburg 1985.
9. Diehl F., Marienwerder. Geschichte der Stadt, Marienwerder 1920.
10. Dolina Dolnej Wisły, red. B. Augustowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ 1982
11. Domino J., Budownictwo i cmentarze mennonickie na Żuławach Wi¶lanych [w:] Mennonici na Żuławach. Ocalone dziedzictwo, Gdańsk 2007
12. Domino J., Domy podcieniowe w powiecie elbl±skim, "Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski", R. 1, 1999 s. 85-97
13. Dzieje Pomorza Nadwi¶lańskiego, od VII wieku do 1945 r., Gdańsk 1978.
14. Ewert B., Geschichtlisches aus der Mennonitengemeinde Heubuden-Marienburg, Christlicher Gemeinde Kallendar, Bd 43, 1949, s. 48-61.
15. Flans R., Beiträge zu einer Beschreibung des Kresises Marienwerder. Geschichte des Rittergüter und einiger andern Güter besselben. Marienwerder 1887
16. Flans R., Das ehemalige Amt Marienwerder, insonderheit die Amts-Niederung, "Zeitschrift des Historischen Vereins für Reg.-Bez. Marienwerder? H. 34, 1896, ss. 50-99.
17. Flans R., Das ehemalige Amt Marienwerder, insonderheit die Amts-Niederung, "Zeitschrift des Historischen Vereins für Reg.-Bez. Marienwerder? H. 35, 1897, ss. 1-60.
18. Flans R., Geschichte Westpreussischer Güter, "Zeitschrift des Historischen Vereins für Reg.-Bez. Marienwerder? H. 21, 1889, ss. 67-108.
19. Górnowicz H., Toponimia Powi¶la Gdańskiego, Gdańsk 1980
20. Hacker A., Über Westpreussische Wohnhäuser in nordischen Typus, "Zeitschrift des historischen Vereins für den Reg. Bez. Marienwerder?, H. 7, 1883
21. Heimat zwischen Weichsel, Nogat und Sorge. Ein Bildband über den Kreis Stuhm/Wespreußen, Rottenburg 1982.
22. Heym W., Die ost- und westpreussischen Mennoniten, Weierhof 1978;
23. Jacobson E., Topographisch-statistisches für den Regierung Bezirk Marienwerder, Danzig 1869
24. Kerner-Żuralska M., Materiały do dziejów osadnictwa Pomezanii (pow. kwidzyński, iławski oraz czę¶ć grudzi±dzkiego), w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 2, 1964, s. 150-167.
25. Kizik E., Mennonici w Gdańsku, Elbl±gu i na Żuławach Wi¶lanych w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, Gdańsk 1994
26. Klim R., ¦lady mennonitów w Dolinie Kwidzyńskiej, Tczew 1993.
27. Kloeppel O., Die bauerliche Haus-Hof und Siedlungsanlage im Weichsel-Nogat Delta, Danzig 1924
28. Kwidzyn. Dzieje miasta, pod red. K. Mikulskiego i J. Liguz, t. 1, Kwidzyn 2004.
29. Lemański A., Odyniec W., Powierski J., Dzieje wsi [w:] Kwidzyn. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1982, s. 235-299.
30. Łęga W., Obraz gospodarczy Pomorza Gdańskiego w XII i XIII w., Poznań 1949
31. Łęga W., Ziemia malborska. Kultura ludowa, Toruń 1933.
32. Makowski J., Dolna Wisła i jej obwałowania: historyczne kształtowanie, obecny stani i zachowanie w czasie znacznych wezbrań, cz.2: Odcinek od Torunia do Białej Góry, Gdańsk 1998
33. Makowski J., Wały przeciwpowodziowe Dolnej Wisły, Gdańsk 1997
34. M±czak A., Gospodarstwa chłopskie na Żuławach Malborskich w pocz. XVII w., Warszawa 1962.
35. Mężyński K., O mennonitach w Polsce, "Rocznik Gdański", t. 19-20, Gdańsk 1960-1961, s. 185-255.
36. Michalik H., Dymek M., Michalik K., Wędrówki ¶ladami mennonitów w Dolinie Kwidzyńskiej, [w:] Zeszyty Kwidzyńskie, nr 10, Kwidzyn 2003.
37. Mikulski K., Osadnictwo wiejskie woj. pomorskiego od poł. XVI do końca XVII wieku, Rocznik TNT, R. 86, Toruń 1994, z. 2
38. Odyniec W., Wapiński R., Podolski K., Ziemia sztumska, Gdynia 1968
39. Schmid B., Die Bau-und Kunstdenkmäler der Prowinz Westpreussen, Bd. 3, H. 13, Kreis Stuhm, Danzig 1909.
40. Schmid B., Die Bau-und Kunstdenkmäler des Kreises Marienburg, Danzig 1919.
41. Schmitt F.W., Geschichte des Stuhmer Kreises, Thorn 1868
42. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, J. Krzywicki, t. 1-15, 1880-1902
43. Spis zabytków architektury i budownictwa, red. K. Malinowski, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria A, t. 1, Warszawa 1964.
44. Stadt und Kreis Marienwerder/Westpreussen - Ein Bildband mit Motiven bis zum Jahre 1945, Braunschweig 1993
45. Stankiewicz J., Zabytki budownictwa i architektury na Żuławach, [w:] "Rocznik Gdański", t. XV, XVI, Gdańsk 1956/1957, s. 511-542.
46. Szafran P., Żuławy Gdańskie w XVII w., Gdańsk 1981
47. Szałygin J., Dziedzictwo polskich holendrów "Ochrona Zabytków? 2005, nr 3, s.101-109
48. Szałygin J., Internetowy katalog zabytków osadnictwa holenderskiego w Polsce, "Wiadomo¶ci konserwatorskie", 2005, nr 17, s. 103-109
49. Szałygin J., Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu, Warszawa 2004
50. Szałygin J., Krajobraz kulturowy wsi osadnictwa "olęderskiego", "Krajobrazy" 2000, nr 4, s. 31-36
51. ¦więch J., Tubaja R., Problematyka mniejszo¶ci narodowych i etnicznych w polskich muzeach skansenowskich [w:] "Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce", 2000, nr 2, s. 7-15;
52. Tajchman J., Propozycja systematyki i uporz±dkowania terminologii ciesielskich konstrukcji dachowych występuj±cych na terenie Polski od XIV do XX w. "Monunent" 2005, nr 2, s. 7-37
53. Toeppen M., Die Niederung bei Marienwerder. Eine historisch-chorogrphische Untersuchung mit besonderer Rücksicht auf Wiechselburg und Zantir, Altpreussische Monatsschrift, 1873, Bd. 10.
54. Toeppen, Beitraege zur Geschichte des Weichseldeltas, Danzig 1894
55. Tubaja R., Muzea etnograficzne typu skansenowskiego na Pomorzu. Koncepcje i realizacja [w:] "Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce", 2002, nr 5, s.19-29.
56. Tubaja R., Park Etnograficzny w Kaszczorku. Oddział Muzeum Etnograficznego w Toruniu, "Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce" 2003, nr 6, s. 97-107.
57. Warchoł M., Budownictwo olęderskie nad ¶rodkow± i doln± Wisł±, "Przegl±d Regionalny", R. 2, 1996-1997, nr 1, s. 51-80.
58. Wernicke E., Kreis Marienwerder. Aus der Geschichte des Landkreises bis zum 19. Jahrhundert, Hamburg 1979.
59. Wernicke H., Bauernhauser der Marienwerder Niederung und die Geschichte ihren Bewohner, "Zeitschrift des Historischen Vereins für Reg.-Bez. Marienwerder?, H. 50, 1912, s. 1-40
60. Wiebe H., Das Siedlungswerk Niederländischer Mennoniten im Weichseltal zwischen Fordon und Weissenberg bis zum Ausgang des 18. Jahrh., Marburg/Lahn 1952.
61. Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, " Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków", seria A, t. 7, Warszawa 1972, z. 3.

Strony internetowe:
http://informator.pelplin.pl/?id=418, 07.09.2009
http://www.ryjewo.pl/miejscowosc.html, 14.07.2009
http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=polska&id=12_1, 03.08.2009

Home | Introduction | Download e-book | Conference 2001 | Special thanks | The note of law | Contact
Articles: Poland | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartowicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl