ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Artykuły --> Nizina sartowicko-nowska

Drewniana architektura zagrodowa na Nizinie Sartowicko-Nowskiej w Świetle przemian społecznych i gospodarczych

Głównym czynnikiem mającym wpływ na rozwój osadnictwa jest gospodarka. To ona kształtuje rozwój wsi i architektury. Jej stan warunkowany jest sytuacją polityczną i ustrojową danego obszaru.
Omawiany okres XIX w. przynosi radykalne zmiany na wsi. Zastosowanie nowych technik uprawy, postęp techniczny a przede wszystkim uwłaszczenie chłopów miało decydujący wpływ na charakter architektury tego okresu.
W przypadku rozpatrywania Niziny Sartowicko-Nowskiej należy zwrócić uwagę nie tylko na sytuację gospodarczą tego rejonu, ale także na wynikające z nich zróżnicowanie społeczne przejawiające się w różnicach narodowościowych i wyznaniowych.
Aby móc przystąpić do takowych rozważań, trzeba wpierw wyciągnąć wnioski z rozdziału dotyczącego architektury. Na podstawie zebranego materiału, jego sklasyfikowaniu i określeniu czasu występowania poszczególnych elementów, można określić czas powstania poszczególnych domostw. W niektórych wypadkach można ustalić go do daty rocznej, przeważnie jednak mieści się on w ćwierci wieku (Tab.1)[1].
Spośród 68 obiektów trzy pochodzą z pierwszej ćw. XIX w. Wszystkie mają formę zagrody zespolonej liniowej (Langhof). Problem sprawia jedynie zagroda Krusze 6, której różne elementy wskazują na różny okres powstania[2].
Z drugiej ćwierci XIX w. znanych jest osiem zagród. Pojawia się tu typ rozproszony, lecz w dalszym ciągu dominuje zespolony liniowy. Z około połowy wieku zachowanych jest po pięć chałup w formie zagrody zespolonej: liniowej i kątowej oraz rozproszonej.
Największa ilość, dwudziestu dwóch domów znana jest z trzeciej ćwierci wieku. Różnica typu zagród jest tu także nieznaczna. Budynki zaczynają posiadać urozmaicony detal, nawiązujący nie tylko do wzorów klasycystycznych.
Dziewięć obiektów pochodzi z przełomu lat 70. i 80. XIX w. Tylko jeden z nich połączony jest z częścią gospodarczą.
Pojedyncze zagrody posiadające bogaty ornament, nie przypominają już chat wiejskich, a raczej podmiejskie domy.
Dziesięć zagród zachowało się z 4 ćw. XIX w. Trzy z nich są połączone z częścią gospodarczą. Pojawia się tu pewne zróżnicowanie. Obok bardzo dużych obiektów pojawiają się domy mniejsze, w których układ przestrzenny ulega znacznemu uproszczeniu.
Nizina Sartowicko-Nowska od momentu osiedlenia przez menonitów, stanowiła obszar zintensyfikowanej gospodarki rolnej. W większości mieszkali tu wolni chłopi płacący czynsz (emfituezę). Wielkość gospodarstw była tu zawsze większa w stosunku do reszty kraju[3].
Najstarsze zachowane zagrody pochodzą z okresu uwłaszczeniowego[4].
Największe zagrody w pierwszej połowie wieku należały do menonitów, najprawdopodobniej jeszcze nieuwłaszczonych (Mątawy 28 i 54). Świadczy to o ich wysokiej pozycji, zważywszy na nieprzychylność rządu pruskiego[5]. Jeden z tych obiektów jest najstarszym zachowanym przykładem zagrody rozproszonej[6]. Większość obiektów to zagrody zespolone, liniowe, z niewielkim pomieszczeniem inwentarskim. Prawdopodobnie część ich właścicieli nie posiadała swojej ziemi. Musiała należeć do robotników rolnych w folwarkach i większych gospodarstwach. Największą ich ilość stanowili na tym obszarze Polacy[7].
Duża ilość budynków zachowała się z trzeciej ćwierci wieku. Wiązało się to z rozwojem rolnictwa (w większości już uwłaszczonego). Przejście do nowego systemu wielopolowego zwiększyło wydajność gospodarstw. Zagrody liniowe zaczynają mieć rozbudowaną część gospodarczą, która w zdecydowanej większości budowana jest z cegły.

OKRES

ZAGRODA ZESPOLONA LINIOWA

ZAGRODA ROZPROSZONA

ZAGRODA ZESPOLONA KĄTOWA

1 ćw. XIX w.

     
 

MICHALE 68

   
 

NOWE NAD WISŁĄ,        

UL. RYBAKI 9

   
 

WIELKI KOMÓRSK,     

 UL. GRUDZIĄDZKA 28

   
       

2 ćw. XIX w.

DOLNA GRUPA 3

WIELKI LUBIEŃ 45

 
 

DOLNA GRUPA 81

WIELKI LUBIEŃ 78

 
 

MATAWY 54

   

 

DOLNA GRUPA 12

MĄTAWY 28

BRATWIN 39

 

 

 

 

ok. poł. XIX w.

BZOWO 92

MICHALE 133(?)

KRUSZE 4

 

DRAGACZ 37

TRYL 38(?)

 

 

NOWE MARZY 11(?)

MICHALE 69

 

 

NOWE MARZY 5(?)

WIELKI LUBIEŃ 74

 

 

WIELKI LUBIEŃ 48

KRUSZE 3

 

 

 

 

 

3 ćw. XIX w.

FLETNOWO 30

BRATWIN 21 (?)

 

 

KRUSZE 39

WIEKL KOMÓRSK,  

UL. NOWSKA 16

 

 

MATAWY 33

NOWE NAD WISŁĄ,    

UL. RYBAKI 1 (?)

 

 

MĄTAWY 27

DRAGACZ 56 (?)

 

 

MICHALE 9

DRAGACZ 58

 

 

NOWE MARZY 6(?)

DRAGACZ 53

 

 

OSIEK 5

GÓRNA GRUPA 54

 

 

TRYL 12

BRATWIN 38

 

 

TRYL 45

MATAWY 35

 

 

WIELKI LUBIEŃ 47

WIELKIE STWOLNO 55

 

 

 

NOWE NAD WISŁĄ 

UL. RYBAKI 5 (?)

 

 

 

MAŁE STOLNO 59

 

     

 

przełom 3 i 4 ćw. XIX w.

DRAGACZ 42

MĄTAWY 63

 

   

NOWE NAD WISŁĄ, UL KWIATOWA 6

 

   

WIELKIE ZAJĄCZKOWO 33

 

   

WIELKIE STWOLNO 46

 

   

NOWE NAD WISŁĄ, UL. RYBAKI 10

 
   

MĄTAWY 52

 
   

DRAGACZ 117

 
   

OSIEK 3

 

       

4 ćw. XIX w.

MICHALE 65

NOWE NAD WISŁĄ, UL. WIŚLANA 13

 
 

TRYL 40

WIELKIE STWOLNO 29

 
 

WĄSKIE PIASKI 68

WIELKI KOMÓRSK, UL. GRUDZIĄDZKA 17

 

 

 

MĄTAWY 32

OSIEK 2

 
   

DRAGACZ 47

 
   

OSIEK 11

 
   

WIELKI KOMÓRSK,

UL. NOWSKA 5

 
Tab.1 Rodzaje zagród na przestrzeni XIX w. (oprac. autor)

Następny zauważalny postęp rolnictwa przypada na lata 80. XIX w. Przejawia się on powstawaniem wielu dużych zagród, bogato zdobionych, przeważnie rozproszonych[8]. Jej dominacja od końca lat siedemdziesiątych jest zdecydowana. Jedną z przyczyn oddzielenia części gospodarczej był zapewne wzrost hodowli bydła oraz wprowadzenie nowych produkcji roślin[9]. Nie wchodziła tu raczej kwestia ochrony przeciwpożarowej[10].
Czy na tendencję tą, poza czynnikami gospodarczymi wpływała również chęć podniesienia przez wolnych, bogatych chłopów swego statusu społecznego, chcąc utożsamić się z bardziej nobilitowaną warstwą mieszczaństwa? Świadczyć by o tym mógł rozwój budownictwa murowanego z początków XX w. Posiadał on już charakter typowych podmiejskich domów a nie chłopskich chat.
Teren Niziny charakteryzowały silne gospodarstwa średniochłopskie. Stopa życiowa włościanina na Nizinie różniła się bardzo od chłopa w innych regionach kraju[11].
Na początku stulecia dominuje typowy układ zagrody olęderskiej w formie zespolonej liniowej. Ożywienie gospodarcze po połowie wieku, wyraża się rozbudową części gospodarczych. Od lat 80. zdecydowanie dominuje zagroda rozproszona. Często o bogatym ornamencie. Właścicielami najokazalszych gospodarstw na przestrzeni całego stulecia są menonici oraz niemieccy protestanci.[1] Obiekty, w których stan zachowania oryginalnych elementów jest niewielki lub zostały one poważnie zmodernizowane nie pozwala na jednoznaczną datację. W takim wypadku obok danej zagrody znajduje się znak zapytania.
[2] Według niepotwierdzonych źródeł (ustnego przekazu mieszkańców) na krokwi znajdować miała się data 1727. Niestety, nie udało się jej zlokalizować. Na dość wczesne pochodzenie wskazywać by mogły ściany wieńcowe jak i układ przestrzenny. Zachowana stolarka pochodzi z 2 ćw. XIX w. Znaki montażowe na bierwionach (oraz różne na więźbie dachowej) sugerują jego przenoszenie, przy którym stolarka mogła być wtórnie wymieniona. Ten szczegółowy opis wynika z tego, iż jest to najprawdopodobniej najstarszy zachowany obiekt na Nizinie Sartowicko-Nowskiej, jedyny z XVIII w. Z ikonografii znanych jest ich więcej. Por. H. Wiebe, op. cit., s. 15, 27.
[3] Jedną z przyczyn takiego stanu był zwyczaj spadkowy respektowany przez osadników. Gospodarstwo przechodziło zawsze w ręce jednego spadkobiercy, czasem jeszcze za życia rodziców. Por. Z. Ludkiewicz, op. cit., s. 70-72.
[4] Rząd pruski wprowadził je w 1807 roku W praktyce proces uwłaszczeniowy trwał całe pierwsze półwiecze, w przypadku Mennonitów jeszcze dłużej (do lat 80 XIX w.). Byli oni grupą najmniejszą w tym czasie, nadal jednak najbogatszą.
[5] Jak podaje Z.Ludkiewicz menonici żyli na stopie właścicieli folwarków. Część ich rodzin znajdowała się w miastach, sami stanowili swego rodzaju warstwę inteligencji. Por. Z. Ludkiewicz, op. cit., s. 60.
[6] Na rozdzielenie poszczególnych części wpływ miała polityka przeciwpożarowa, jak i rozwój rolnictwa
[7] Ibidem, s. 61.
[8] O dobrej koniunkturze świadczyć mogą nie tylko same domy, ale także ich wyposażenie. W zagrodzie Wielkie Zajączkowo 33, na ścianach izby reprezentacyjnej zachowane są dwa malowane pejzaże. Wiele obiektów posiada ozdobne tralki schodów, a w Michale 68 zachowany jest do dziś ozdobny piec kaflowy.
[9] Wzrost zbytu na bydło i żywiec nastąpił po połowie wieku. Było to związane z rozwojem linii kolejowej, dzięki której znacznie rozszerzył się rynek zbytu. Rozwój uprawy roślin paszowych i okopowych, spowodowany był zapewne rozwojem gorzelnictwa i powstaniem cukrowni w Świeciu w latach osiemdziesiątych XIX w.)
[10] Odnosiła się ona raczej do stodół, budowanych zawsze z drewna w konstrukcji szkieletowej, natomiast część inwentarską stawiano zazwyczaj z cegły.
[11] Przejawiało się to choćby ilością pokoi na jednego mieszkańca. Na terenie niziny na jeden dom przypadało ok. 6,7 osób. Większość z nich posiada po dwie lub trzy izby (żaden skatalogowany obiekt nie jest jednoizbowy), co daje liczbę ok. 2 mieszkańców na izbę. Por. Z. Ludkiewicz, op. cit., s. 67.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl