ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Artykuły --> Ziemia Sieradzka

Bibliografia

Bibliografia zawiera wyniki kwerendy bibliograficznej,
podstawowej kwerendy archiwalnej oraz wykaz opracowań i dokumentacji
konserwatorskich opracowanych dla wsi lub poszczególnych obiektów.
 1. P. Bahman, Mennoniten in Kleinpolen, Lamberg 1934.

 2. Baptyzm i baptyści, Mińsk 1969.

 3. B. Baranowski, J. Bartyś, Źródła do historii budownictwa wiejskiego z początków XIX w., "Łódzkie Studia Etnograficzne", t. 2, 1960, s. 113-147.

 4. I. Baranowski, Wsie holenderskie na ziemiach polskich, "Przegląd Historyczny", t. 19, 1915.

 5. K. Baumgarten, Das deutsche Bauernhof, Berlin 1980.

 6. A. Bayer, Die deustchen "Holländerein" im Gebite von Mittelpolen und Wohlynien, "Volksfreund Kalendar für Stadt und Land auf des Jahr 1933", Łódź 1933, s. 123-124.

 7. W. Bayreuther, Westprussen in Wort und Bild, Königsberg 1927.

 8. H. S. Bender, Menonici i ich dziedzictwo, b.m.w [1998].

 9. J. Berger, Z dziejów Saskiej Kępy, "Rocznik Warszawski", t. 15, 1979, s. 321-358.

 10. M. Biskup, Z nowszych prac zachodnioniemieckich nad osadnictwem Prus Królewskich w XVI-XVIII w., "Przegląd Historyczny", t. 2, 1960, z. 2.

 11. J. Błachnio, Notatki etnograficzne powiatu chełmińskiego, Grudziądz 1951.

 12. J. Błachnio, Ozdoby nadszczytowe na Ziemi Chełmińskiej i Michałowskiej, Grudziądz 1954.

 13. F. Bujak, Historia osadnictwa ziem polskich w ogólnym zarysie, Warszawa 1920.

 14. J. Burszta, Dawne budownictwo na "sochy" w Wielkopolsce i jego zanik, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", t. 5, 1957, s. 519-550.

 15. J. Burszta, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej, Wrocław 1958.

 16. S. Cackowski, Struktura społeczna i gospodarcza wsi woj. chełmińskiego w okresie I rozbioru Polski. Osadnictwo i ludność chłopska, Toruń 1958.

 17. K. Ciesielska, Na marginesie nowszych prac zachodnioniemieckich nad osadnictwem Prus Królewskich w XVI-XVIII w., "Zapiski Historyczne", t. 26, 1961, z. 4.

 18. K. Ciesielska, Osadnictwo "olęderskie" w Prusach Królewskich, na Pomorzu i Kujawach w świetle kontraktów osadniczych, "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza", t. IV, z. 2, Toruń 1958.

 19. Z. Cieśla-Reinfussowa, Materiały do sztuki ludowej Mazowsza płockiego, "Polska Sztuka Ludowa", R. VII, 1953, nr 1, s. 38-55.

 20. G. Ciołek, Chałupy podcieniowe na Pomorzu, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", t. 7, 1939, nr 2.

 21. G. Ciołek, Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce, Kraków 1984.

 22. G. Ciołek, Wpływ środowiska geograficznego na formy osadnictwa i budownictwa wiejskiego w Polsce, "Lud", t. 39, 1952, s. 228-252.

 23. G. Dabinus, Die ländische Bewölkerung Pommerellens im Jahre 1772 mit Einschluss der Danziger Landgebites im Jahre 1793, Marburg/Lahn 1953.

 24. T. Delimat, Materiały do budownictwa ludowego w powiecie puławskim, "Prace i Materiały Etnograficzne", t. 4, Lublin 1947.

 25. A. Dobrowolska, Z problematyki budownictwa ludowego Warmii, Mazur i Powiśla w świetle badań niemieckich, "Rocznik Olsztyński", t. III, 1960.

 26. C. J. Dyck, An introduction to Mennonite History, Scottdale 1972.

 27. W. Dynowski, Dawne i nowe w kulturze chłopskiej na Mazowszu, "Rocznik Ziemi Mazowieckiej", Warszawa 1962.

 28. Encyklopedia kościelna, t. 4, Warszawa 1874.

 29. Encyklopedia kościelna, t. 29, Warszawa 1907.

 30. P. Fijałkowski, Mennonici na Mazowszu, "Spotkania z Zabytkami", 1993, nr 2.

 31. P. Fijałkowski, Początki protestantyzmu na pograniczu wielkopolsko-mazowieckim , "Notatki Płockie", 1993, nr 2 (155).

 32. M. Fryczowa, Tradycyjne budownictwo ludowe Kujaw, Toruń 1961.

 33. W. Gastpary, Historia protestantyzmu w Polsce od połowy XVIII w. do I wojny światowej, Warszawa 1977.

 34. W. H. Gawarecki, Opis historyczny Ziemi Dobrzyńskiej, Płock 1925.

 35. I. Gieysztorowa, A. Zahorski, J. Łukasiewicz, Cztery wieki Mazowsza warszawskiego, Warszawa 1968.

 36. I. Gieysztorowa, A. Żaboklicka, Lustracja województwa mazowieckiego 1565, Warszawa 1967.

 37. Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. I,Warszawa 1907.

 38. Z. Gloger, Dolinami rzek, Warszawa 1903.

 39. A. Gśrtz, Mennoniten in der Thorner Niederungen, "Westpreussen Jahrbuch", Bd. 13, 1963.

 40. J. Goldberg, Osadnictwo olęderskie w dawnym województwie łęczyckim i sieradzkim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego", Seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne, 1957, z. 5.

 41. J. Górak, Holenderskie domy nad Bugiem, "Polska Sztuka Ludowa", 1971, nr 1, s. 29-39.

 42. H. Grisebach, Das Polnische Bauernhaus, Berlin 1917.

 43. W. Haarnagel, Die Grabung Ferddersen-Wierde. Methode, Hausbau, Siedlungs- und Wirt-schaftsformen sowie Sozialkultur, Wiesbaden 1979.

 44. R. Heuer, Die Holländerdörfer in der Weischelniederung um Thorn, "Mitteilungen des Coppernicus-Vereins Thorn", 1934, H. 42.

 45. K. Heymanowski, Budnicy i "Holendrzy" w dziejach gospodarstwa leśnego na Mazowszu, "Sylwan", t. 113, 1969, nr 5, s. 21-40.

 46. K. Heymanowski, Dzieje Puszczy Kampinoskiej do połowy XIX w., "Sylwan", t. 110, 1966, nr 2.

 47. K. Heymanowski, Nieznana mapa starostwa kampinoskiego z okresu Polski przedrozbiorowej, "Rocznik Mazowiecki", t. 5, 1974.

 48. K. Heymanowski, Rozwój sieci osadniczej w dobrach kampinoskich od połowy XV do połowy XIX w., "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", t. XVIII, 1969, nr 3.

 49. J. Holewiński, Jak zbudować chatę i urządzić zagrodę włościańską, Warszawa 1917.

 50. S. Inglot, Problem kolonizacji flamandzko-holenderskiej w Niemczech i w Polsce, "Kwartalnik Historyczny", R. XLIII, t. 1, Lwów 1929.

 51. S. Inglot, Kolonizacja wewnętrzna a napływ Niemców do Polski od XVI do XVIII w., Kraków 1945.

 52. C. Johansen, Das niederdeutche Hallenhaus und seine Nebengebeude, Kiel 1979.

 53. Z. Kaczmarczyk, Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań 1945.

 54. T. Karwicka, Kultura ludowa Ziemi Dobrzyńskiej, Toruń 1979.

 55. J. Kazimierczak, Kępa Zawadowska - wieś olendrów w granicach Warszawy (1819-1944), "Rocznik Warszawski", t. V, 1964, s. 235-256.

 56. W. Kerber, Mennoniten in der Weichselniederung, Bromberg 1936.

 57. M. Kiełczewska-Zalewska, O powstaniu i przeobrażeniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego, Warszawa 1956.

 58. M. Kiełczewska-Zalewska, Osadnictwo wiejskie i miejskie Pomorza i Prus Wschodnich, Warszawa 1937.

 59. M. Kiełczewska-Zalewska, Osadnictwo wiejskie Pomorza, "Badania Geograficzne", t. 14, 1934.

 60. P. J. Klassen, A Homeland for Strangers. An introduction to Mennonites in Poland and Rusia, Fresno 1989.

 61. J. Klimaszewska, Dach chaty w Polsce, "Lud Słowiański", t. 4, 1938, s. 117-168.

 62. O. Kloeppel, Die bauerliche haus- Hof- und Siedlungslanlage im Weischel-Nogat-Delta, Danzig 1965.

 63. F. Klonowski, Budownictwo ludoweWarmii, Mazur i Powiśla, "Prace iMateriały Etnograficzne", t. XIX, Wrocław 1960, s. 55-80.

 64. F. Klonowski, Drewniane budownictwo ludowe na Mazurach i Warmii, Olsztyn 1965.

 65. J. Kobendzina, Puszcza Kampinoska. Park narodowy, Warszawa 1963.

 66. W. Krassowski, Architektura drewniana w Polsce, Warszawa 1961.

 67. R. Kukier, Zagadnienia etnografii regionu świeckiego, w: Dzieje świecia nad Wisłą i jego regionu, t. 2, red. K. Jasiński, Warszawa 1980.

 68. E. Kupsch, Geschichte der Baptisten in Polen 1852-1932, Łódź 1933.

 69. M. Kwaśniewska, Paleniska i piece w Polskim budownictwie ludowym. Studium na podstawie materiałów etnograficznych z 2. poł. XIX i XX w., Wrocław 1963.

 70. E. Kwiatkowska, Osadnictwo wiejskie Powiatu Chełmińskiego do połowy XIX w., w: Dzieje Chełmna i jego regionu, Toruń 1968.

 71. E. Kwiatkowska, Osadnictwo Ziemi Dobrzyńskiej w świetle planów z XVIII i XIX w. i jego przemiany w świetle uwłaszczenia i parcelacji, Toruń 1963.

 72. T. Lalik, Przegląd badań nad historią rozplanowania osad wiejskich w Polsce, Warszawa 1953.

 73. T. Lalik, Zagroda na Mazowszu w XV w., "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", t. V, 1957, s. 487-502.

 74. O. Lehman, Das Bauernhaus in Schlezwig-Holstein, Altona 1927.

 75. J. Ligęza J, Tradycje holenderskie w budownictwie kaszubskim, "Kurier Literacko-Naukowy", 1935, nr 38 (dodatek do "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" nr 264), s. 8.

 76. Z. Ludkiewicz, Osady holenderskie na nizinie sartawicko-nowskiej, Toruń 1934.

 77. W. Łęga, Ziemia Malborska, Toruń 1933.

 78. W. Łęga, Ziemia Chełmińska, "Prace i Materiały Etnograficzne", t. XVII, Wrocław 1961.

 79. W. Łęga, Okolice świecia, Gdańsk 1965.

 80. W. Maas, Mittelpolnische Hauländerein, Posen 1939.

 81. W. Maas, Weitere Hauländerein aus dem ehemalingen Kongrespolen, "Deutsche Wissenschaftlische Zeitschrift im Wartheland", Bd. 3-4, 1941.

 82. W. Maas, Zur Siedlungskunde Westpreussen 1466-1772, Marburg-Lahn 1958.

 83. R. Maksin, Dzieje zborów wschodniopruskich ze szczególnym uwzględnieniem zborów mazurskich, Warszawa 1978, maszynopis, CHAT.

 84. W. Marchlewski, Mennonici w Polsce (o powstaniu społeczności mennonitów Wymyśla Nowego), "Etnografia Polska", t. XXX, 1986, z. 2.

 85. W. Marchlewski, Przyczynek do dziejów osadnictwa olęderskiego w środkowym biegu Wisły w XIX-XX w. (do 1945 r.), "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", t. XXXVI, 1988, nr 3.

 86. W. Marchlewski, Wola Wodzyńska i Kicin - studium ruralistyczne, Warszawa 1983, maszynopis w zbiorach SOZ w Ciechanowie.

 87. W. Marchlewski, Studium ruralistyczne wsi Wymyśle Nowe,Warszawa 1984, maszynopis.

 88. A. Mączak, Gospodarstwo chłopskie na Żuławach Malborskich w początkach XVII w., Warszawa 1962.

 89. Mennonitisches Lexikon, Weierhof 1913-Karlsruhe 1967.

 90. K. Mężyński K., O mennonitach w Polsce, "Rocznik Gdański", t. 1961-1962, nr 20-21.

 91. E. Mielke E., Schlonsk. Chronik eines deutschen Dorfes an der Weischel in Mittelpolen, "Veröffentlischung der Ostdeutschen Forschungstelle im Lande Nordheih-Westfalen", Reihe B, Bd. 14, 1972.

 92. A. Mietz, Problematyka inskrypcji w budownictwie wiejskim na Kujawach w XVIII w., "Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie", 1983.

 93. J. Mśhler, Symbolika czyli wykład dogmatycznych niezgodności pomiędzy katolikami a protestantami, Warszawa 1871.

 94. K. Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 1-3, Warszawa 1966.

 95. A. Pelczyk, Poolęderskie budownictwo mieszkalne na obszarze Równiny Nowotomyskiej, "Studia Lednickie", t. IV, Poznań-Lednica 1996.

 96. H. Penner, Ansiedlung mennonitischer Niederländer im Weichselmündigsgebiet von Mitte des 16. Jahr. Bis zum Beginn der preussischen Zeit, Gdańsk 1940.

 97. F. Piaścik, Krótka charakterystyka tradycyjnych form architektury ludowej, w: Ze studiów nad budownictwem wiejskim, Warszawa 1957, s. 29-54.

 98. M. Pokropek, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 1976.

 99. M. Pokropek, Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa 1988.

 100. Polski Atlas Etnograficzny, z. 1-4, Wrocław-Warszawa 1964-1972.

 101. G. Ränk, Die Bauernhausformen im baltischen raum, Wüzburg 1972.

 102. E. L. Ratzlaff, Im Weichselbogen. Mennonitensiedlungen in Zentralpolen, Winnipeg 1971.

 103. R. Reinfuss, Meblarstwo ludowe w Polsce, Wrocław 1977.

 104. O. Reinhard, Niederländische Kolonisation im ReichsganWartheland, "DeutscheWissenschaftliche Zeitschrift im Wartheland", Posen 1943.

 105. S. Rosiński, Osadnictwo i budownictwo na obszarze Puszczy Kozienickiej, "Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie", Poznań 1976.

 106. W. Rusiński, Osady tzw. "Olędrów" w dawnym woj. poznańskim, Poznań-Kraków 1939-1947.

 107. B. Schmid, Das Bauernhaus im Deutschen Reiche und seinen Grenzengebieten, Dresden 1906.

 108. B. Schmid, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Marienburg, Danzig 1919.

 109. B. Schmid, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen, Bd. 3, H. 13: Kreis Stuhm, Danzig 1909.

 110. B. Schumacher, Niederländische Ansiedlungen im Herzogtum Preussen zur Zeit Herzog Albrechts (1525-1568), Lipsk 1903.

 111. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I-XV, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i J. Krzywicki, Warszawa 1882-1902.

 112. J. Stankiewicz, Zabytki budownictwa i architektury na Żuławach, "Rocznik Gdański", 1956-1957, nr 15-16.

 113. J. święch, R. Tubaja, Budownictwo, w: Kultura ludowa Ziemi Chełmińskiej, Toruń 1978.

 114. P. Szafran, Żuławy Gdańskie w XVII w., Gdańsk 1981.

 115. J. Szałygin, Osadnictwo holenderskie na terenie obecnego województwa płockiego, "Mazowsze", 1995, nr 6 (2/95).

 116. J. Szałygin, Olędrzy w Warszawie, "Mazowsze", 2001, nr 14, s. 39-50.

 117. J. Szałygin, Zabytkowe układy osadnicze na terenie województwa stołecznego i ich ochrona, "Ochrona Zabytków", 1997, nr 2 (97).

 118. B. Szczepański, Osadnictwo olęderskie w dobrach szlacheckich pow. konińskiego w XVIII w., "Rocznik Wielkopolski Wschodniej", t. I, 1973, s. 43-61.

 119. F. Szper, Nederlandische Nederzettingen in Westpruisen gedurende den Poolschen Tijd, Enkhuizen 1913.

 120. H. świątkowski, Wyznania religijne w Polsce, Warszawa 1937.

 121. The Mennonite Encyklopedia, Vol. 1-4, Scottdale 1955-1959.

 122. K. Thiede, Deutsche Bauernhäuser, Königstein 1937.

 123. I. Tłoczek, Chałupy polskie, Warszawa 1958.

 124. I. Tłoczek, Kierunki rozwoju budownictwa wiejskiego w Polsce. Zabudowa zagrody chłopskiej, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", t. XIV, 1966, nr 2.

 125. I. Tłoczek, Dom mieszkalny na wsi polskiej, Warszawa 1972.

 126. I. Tłoczek, Polskie budownictwo drewniane, Wrocław 1972.

 127. A. Tokarczyk, Trzydzieści wyznań, Warszawa 1971.

 128. A. Tomaszewski, Historia baptystów polskich, "Słowo Prawdy", 1978, nr 2-4.

 129. H. R. Tomaszewski, Baptyści w Polsce w latach 1858-1918, Warszawa 1993.

 130. M. Trawińska, Zagroda chłopska w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, Wrocław 1968.

 131. B. H. Unruh, Die niederländich - niederdeutschen Hintergrunde der mennonitischen Ostwanderung im 16., 18. Und 19 Jahrhundert, Karlsruhe 1955.

 132. M. Warchoł, Bauten der hauländischen Ansiedlung an mittelerer und unterer Weichsel, w: Vermittlung von Dokumentationsmethoden an Baudenkmalen, Teil 2, Beiträge zur Ländlichen Siedlung an unterer und mittlerer Weichsel (u.a.) Laubenhäuser, Fochhochschule Oldenburg 1997, s. 275-337.

 133. M. Warchoł, Budownictwo olęderskie nad środkową i dolną Wisłą, "Przegląd Regionalny", 1996-1997, nr 1.

 134. M. Warchoł, Katalog domów modlitwy mennonitów na ziemiach polskich. Przyczynek do badań nad budownictwem sakralnym mennonitów, maszynopis w zbiorach autora.

 135. A. Wejnert, Opis historyczny trzech kęp na Wiśle pod Warszawą, w: Starożytności Warszawy, t. 3, Warszawa 1854.

 136. H. Westphal, Beiträge zur Hausforschug im Dt. Ordensland Preussen im 14. Jahrhundert, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands", Bd. 28, H. 1, 1943.

 137. H. Wernicke, Bauernhäuser derMarienwerder Niederung und die Geschichte ihrer Bewohner, "Zeitschrift des Historischen Vereins für den Reg.-Bez. Marienwerder", 1913, H. 50.

 138. J. Wieczerzak, Kultura materialna ludu, a w szczególności budownictwa drewnianego niziny zalewowej Wisły w powiecie toruńskim, Toruń 1952.

 139. A. Woźniak, XVII w. inwentarze dóbr szlacheckich jako źródło badań nad budownictwem chłopskim tego okresu, Warszawa 1966.

 140. A. Woźniak, Kultura mazowieckiej wsi pańszczyźnianej XVIII i początku XIX w. (wybrane zagadnienia), Wrocław 1987.

 141. Z. Wróblewski, Chłopski dom w Wielkopolsce, jego rozwój i przeobrażenie, Poznań 1961.

 142. B. Zaborski, O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu, Kraków 1926.

 143. Zarys encyklopedyczny religii, red. Z. Drozdowicz, Poznań 1992.

 144. K. Zimmerman, Fryderyk Wielki i jego kolonizacja na ziemiach polskich, Poznań 1917.

 145. M. Żychowski M., Osadnictwo kolonistów niemieckich w Królestwie Polskim, "Kwartalnik Historyczny", t. III, 1957.Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl