ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Artykuły --> Żuławy

Wybrana bibliografia

1. Baranowski B., Bartyś J. Źródła do historii budownictwa wiejskiego z początków XIXw., "Łódzkie Studia Etnograficzne", t. 2, 1960, s. 113-147;
2. Baranowski I., Wsie holenderskie na ziemiach polskich, "Przegląd Historyczny", t. 19, 1915.
3. Baumgarten K. Das deutsche Bauernhof, Berlin 1980;
4. Bayereuther W. Westpreussen in Wort und Bild, Königsberg 1927;
5. Bertram H., Die Entwicklung des Dech- und Entwasserungswesens im Gebiet des heutigen Danziger Deichverbandes seit dem 14 ten Jahrhundert, Danzig 1907
6. Biskup M., Z nowszych prac zachodnioniemieckich nad osadnictwem Prus Królewskich w XVI - XVIII w., "Przegląd Historyczny", t. 2, 1960,z. 2.
7. Biskup M., Atlas historyczny Polski - Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI w., Warszawa 1961;
8. Brandstäter F.A., Land und Lute des Landkreis Danzig, Danzig 1879;
9. Bujak F., Historia osadnictwa ziem polskich w ogólnym zarysie, Warszawa 1920.
10. Bursza J., Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej, Wrocław 1958;
11. Carstenn E., Geschichte der Hansestadt Elbing, Elbing 1937;
12. Chilczuk M., Osadnictwo wiejskie Polski, Łódź 1970;
13. Ciesielska K., Na marginesie nowszych prac zachodnioniemieckich nad osadnictwem Prus Królewskich w XVI - XVIII w., "Zapiski Historyczne", t. 26, 1961, z.4;
14. Ciesielska K., Osadnictwo "olęderskie" w Prusach Królewskich, i Kujawach w świetle kontraktów osadniczych, "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza", t. 5 ,1958.
15. Cieślak E., Biernat Cz., Dzieje Gdańska, Gdańsk 1975;
16. Ciołek G., Chałupy podcieniowe na Pomorzu, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury" t.7, 1939, nr 2.
17. Ciołek G., Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce, Kraków 1984;
18. Ciołek G., Wpływ środowiska geograficznego na formy osadnictwa i budownictwa wiejskiego w Polsce, "Lud", t. 39, 1952, s. 228 - 252;
19. Crichton W., Zur Geschichte der Mennoniten, Kőnigsberg 1786;
20. Długokęcki W.; Osadnictwo na Żuławach w XIII i początkach XIV w., Malbork 1992.
21. Dobrowolska A., Z problematyki budownictwa ludowego Warmii, Mazur i Powiela w świetle badań niemieckich, "Rocznik Olsztyński", t. III, 1960;
22. Domagała T., Wieś Tropy, studium historyczno - przestrzenne mpis., Gdańsk 1970 - 71;
23. Domagała T., Wiatraki w województwie gdańskim, dokumentacja historyczno - konserwatorska PP PKZ Gdańsk 1970 - 71;
24. Domino J., Domy podcieniowe na Żuławach Elbląskich i Wysoczyźnie Elbląskiej, "Rocznik Elbląski", t. 20, 2006.
25. Domino J., Domy podcieniowe w powiecie elbląskim, "Warmińsko - mazurski Biuletyn Konserwatorski", t. I, 1999.
26. Dormann E., Geschichte des Kreises Marienburg, Danzig 1862;
27. Dyck C.J. An intruduction to Mennonita Historyk, Scottdale 1972;
28. Dzieje Pomorza Nawiślańskiego od VII wieku do 1945 roku, pr.zbiorowa, Gdańsk 1978.
29. Eckerdt H., Geschichte des Kreises Marienburg, Marienburg 1868;
30. Filipska E., Cmentarze mennonitów, Żulawy i Dolina Wisły, dokumentacja naukowo - historyczna PP PKZ Toruń 1978, mpis w archiwum WOZU w Elblągu;
31. Flink E., Das Grosse Werder, Wuppertal 1995;
32. Fuchs M. G., Beschreibung der Stadt Elbing und ihres Gebietes, Bd 1-3, Elbing 1818-1852.
33. Historia Gdańska, t. II 1454 - 1655, t. III cz. 1-2, 1655 - 1815, pod red. E. Cieślaka, Gdańsk 1982. 1983.
34. Gastpary W., Historia protestantyzmu w Polsce od połowy XVIII w. do I wojny Światowej, Warszawa 1977;
35. Geisler W., Die Ländlischen Siedlungformen des deutschen Weichsellandes, Altpreuss. Forschingen, t. 3, 1926;
36. Geisler W., Die Weichsellandschaft von Thorn bis Danzig, Braunschweig 1922;
37. Gierszewski S., Elbląg. Przeszłość i teraźniejszość, Gdańsk 1970;
38. Gola G., Tiegenhof. Nowy Dwór Gdański, Nowy Dwór Gdański 2001;
39. Gloger Z., Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. I. Warszawa 1907;
40. Górak J., Holenderskie domy nad Bugiem, "Polska Sztuka Ludowa", 1971, nr 1, s. 29-39;
41. Górnowicz H., Nazewnictwa żuławskei, (w:) Żuławy Wiślane, Gdańsk 1976, s. 49 - 71;
42. Heise J., Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen, T. I - Pomerellen mit ausnahme der Stadt Danzig, Danzig 1884 - 87;
43. Heuer R., Die Holländerdörfer in der Weichselniederung um Horn, "Mitteilungen des Coppernicus - Vereins horn", 1934, H.42;
44. Inglot S., Problem kolonizacji flamandzko - holenderskiej w Niemczech i w Polsce, "Kwartalnik Historyczny", R. XLIII, t.I, Lwów 1929;
45. Jantzen Kauenhoven R., Janzen M.J., Mennonita Furniture;Goud Books Intercourse 1991;
46. Józefczyk M., Elbląg i okolice 1937 - 1956; Elbląg 1998.
47. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. V, z. 1, pod. red. Barbary Rol i Iwony Strzeleckiej, Pruszcz Gdański i okolice, , Warszawa 1986.
48. Kerstan E. G., Die Geschichte des Landkreises Elbing, Elbing 1925.
49. Kerber W. Mennoniten in der Weichselniederung, Bromberg 1936;
50. Kiełczykowaka - Zalewska M., O powstaniu i przeobrażaniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego, Warszawa 1956;
51. Kiełczykowaka - Zalewska M., Osadnictwo wiejskie Pomorza, "Badania Geograficzne", t. 14, 1932;
52. Kizik E., Mennonici w Gdańsku, Elblągu na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, Gdańsk 1994.
53. Klassen J.P., A Homeland for Strangers. A introduction to Mennonites in Poland and Rusia. Fresno 1989;
54. Klim R., Cmentarze mennonickie na Żuławach, "Jantarowe Szlaki", 29 (1986), nr 4.
55. Kloeppel O., Die bauerliche Haus- Ho fund Siedlungslanlage im Weichsel-Nogat-Delta, Danzig 1924;
56. Klonowski F., Drewniane budownictwo ludowe na Mazurach i Warmii, Olsztyn 1965;
57. Klonowski F., Budownictwo ludowe Warmii, Mazur i Powiśla, "Prace i Materiały Etnograficzne, t. XIX, Wrocław 1960, s. 55-80.
58. Krassowski W., Architektura drewniana w Polsce, Warszawa 1961;
59. Krzyżanowski L., Żuławskie domy podcieniowe, dokumentacja historyczna, mpis. PP PKZ Gdańsk 1962.
60. Lalik T., Przegląd badań nad historią rozplanowania osad wiejskich w Polsce, Warszawa 1953;
61. Lettau H., Neutecher Heimatbuch, Neuteich 1929;
62. Lewandowska E., Nowy Staw, studium historyczno - urbanistyczne mpis., PP PKZ Gdańsk 1972
63. Lipińska B., Żuławy Wiślane - ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu t. I-III mpis 1986; praca doktorska (Archiwum Atelier Hoffmann w Elblągu) ,
64. Ludkiewicz Z., Osady holenderskie na Nizinie Sartawicko - Nowskiej, Toruń 1934;
65. Ludwig K. H., Zur Besiedlung des Weichseldeltas durch die Mennoniten. Die Siedlungen der Mennoniten im Territorium der Stadt Elbing und in der Őkonomie Marienburg bis zur Űbernahme der Gebiete durch Preussen 1772, Marburg/Lahn 1961.
66. Mamuszka F., Elbląg i okolice, Gdańsk 1978.
67. Mannhardt H.G., Die danziger Mennonitengemeinden 1569 - 1919, Danzig 1919;
68. Marchlewski W., Mennonici w Polsce ( O powstaniu społeczności mennonitów Wymyśla Nowego), "Etnografia Polska", t. 30 , 1986, z. 2.
69. Mączak A., Gospodarstwo chłopskie na Żuławach malborskich w początkach XVII wieku, Warszawa 1962.
70. Mennonitisches Lexikon, Bd. I, herausg. Ch. Hege, Ch. Neff, Frankfurt /Main u. Weierhof 1913.
71. Mennonitisches Lexikon, Bd. II, herausg. Ch. Hege, D. Ch. Neff, Frankfurt /Main u. Weierhof 1937
72. Mennonitisches Lexikon, Bd. III, herausg. Ch. Hege, Ch. Neff, H. S. Bender, E. Crous, Karlsruhe 1958.
73. Mennonitisches Lexikon, Bd. IV, herausg. Ch. Hege, Ch. Neff, H. S. Bender, E. Crous, G. Hein, Karlsruhe 1967.
74. Mężyński K., O mennonitach w Polsce, "Rocznik Gdański", t. 19/20, 1960/1961.
75. Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 1-3, Warszawa 1966;
76. Muennich A., Osadnictwo niemieckie w Prusach Wschodnich, Toruń 1934;
77. Opitz M., Wcisła J. Żuławy. Czas Przełomu, Nowy Dwór Gdański 1996;
78. Odyniec W., Dzieje Prus Królewskich (1454 - 1772). Zarys monograficzny, Warszawa 1972.
79. Penner H., Ansiedlung mennonitischer Niederländer im Weichselmündgsgebiet von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Beginn der preussischen Zeit, "Schriftenreihe des Mennonitischen Geschichtsvereins", Nr. 3, Weierhof 1940.
80. Penner H., Die ost- und westpreussischen Mennoniten in ihrer religiösen und socialen Leben in ihrer kulturellen und wirtschaftlichen Leistungen, Bd. II,Selbstverl. 1987.
81. Piątkowski A., Dawny Elbląg wielkim właścicielem ziemskim, Gdańsk 1987.
82. Piątkowski A., Posiadłości ziemskie miasta Elbląga w XVII - XVIII wieku, Wrocław 1972.
83. Pokropek M., Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 1976.
84. Pokropek M., Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa 1988.
85. Quade W., Das Danziger Werder (w:) Führer des Staatlischen Landsmuseum für Danziger Geschichte, H. 12, Danzig 1935;
86. Ränk G., Die Bauernhausformen im baltischen raum, Würzburg 1972;
87. Reimer G., Die Familiennamen der westpreussischen Mennoniten, "Schriftenreihe des Mennonitischen Geschichtsvereins", Nr. 3, Weierhof 1940.
88. Rhode C. E., Der Elbinger Kreis in topographischer, historischer und statistischer Hinsicht, Danzig 1871.
89. Ryndziewicz A., Ryndziewicz Z., Nowy Dwór Gdański, dokumentacja historyczno - urbanistyczna, mpis. Gdańsk 1981.
90. Schmid B., Das Bauernhaus im Deutszen teiche und seinen Grenzengebieten, Drezden 1906;
91. Schmid B., Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Marienburg, Bau und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen, Danzig 1919.
92. Satori - Neumann H.B., Elbing im Biedermeier, Elbing 1933;
93. Stankiewicz J., Piotr Loewen - budowniczy żuławski, "Ochrona Zabytków", nr 1 - 2, 1956.
94. Stankiewicz J., Zabytki budownictwa i architektury na Żuławach, "Rocznik Gdański", 15/16, 1956/1957.
95. Szafran P., Żuławy Gdańskie w XVII wieku, Gdańsk 1981.
96. Szałygin J., Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu, Warszawa 2004;
97. Szeliga J., Rozwój kartografii Wybrzeża Gdańskiego do roku 1772, Wrocław 1982;
98. K. Thiede, Deutsche Bauernhäuser, Kőnigstein 1937;
99. Tłoczek I., Chałupy polskie, Warszawa 1958;
100. Tłoczek I., Dom mieszkalny na wsi polskiej, Warszawa 1972;
101. Tłoczek I., Polskie budownictwo drewniane, Wrocław 1980.
102. Toeppen M., Beiträge zur Geschichte des Weicheldeltas, Danzig 1894.
103. Unruh B.H., Die niederländich - niederdeutschen Hintergrunde der mennonitischen Ostwanderung im 16., 18 Und 19 Jahrhundert, Karlsruhe 1955;
104. Warchoł W., Katalog domów modlitwy mennonitów na ziemiach polskich. Przyczynek do badań nad budownictwem sakralnym mennonitów.
105. Wieczerzak J., Kultura materialna ludu, a w szczególności budownictwa drewnianego niziny zalewowej Wisły w powiecie toruńskim, Toruń 1952;
106. Wiśniewski Jan., Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej 1243 - 1821, cz. 1-2; Elbląg 1999;
107. Zaborowski B., O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu, Kraków 1926;
108. Zirkwitz W., Die bauliche Entwicklung der Dorfkirche, Danzig 1940.
109. Zimmerman K., Fryderyk Wielki i jego kolonizacja na ziemiach polskich, Poznań 1917;
110. Źródła do dziejów ekonomii Malborskiej, t. 1, opr. W. Hejnosz , Toruń 1959.
111. Źródła do dziejów ekonomii Malborskiej, t. 2, opr. W. Hejnosz i J. Gronowski, Toruń 1960.
112. Źródła do dziejów ekonomii Malborskiej, t. 3, opr. W. Hejnosz i J. Gronowski, Toruń 1963.
113. Źródła do dziejów ekonomii Malborskiej, t. 4, opr. W. Hejnosz i J. Waluszewska, Toruń 1967.
114. Źródła do dziejów ekonomii Malborskiej, t. 5, opr. W. Hejnosz , Toruń 1971,

Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl